คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดการอบรมแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดการอบรมแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

29 เมษายน 2565 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดการสัมมนา "แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด และเสริมสร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัยในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติ ที่สมาคมฯ ได้จัดทำขึ้น

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีบรรยายสรุปถึงภาพรวมของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งนำโดยนายปิยะ วราอุบล ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร และนางลลิตา สุวรรณรัตน์ รองประธานฯ ร่วมด้วย นางสวพร สัตตบุศย์ และนางสาวกัญชวีร์ ศิริคำ คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวฯ ยังได้มีการร่วมเสวนาถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากประเด็นคำถามและข้อหารือต่าง ๆ ที่บริษัทสมาชิกได้ส่งมาสอบถามก่อนการจัดสัมมนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากบริษัทสมาชิกได้มีโอกาสสอบถาม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้แทนจากบริษัทสมาชิกฯ ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยและชมรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน

ชมวิดีโอการสัมมนา เรื่อง “แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมนา