คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ตัวอย่าง แบบ เอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันวินาศภัย

  • คำถามที่พบบ่อย (FAQ) กับแนวทางปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • ตัวอย่างร่างคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า (รวมทั้งนายหน้าประกันวินาศภัย)

  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

  • ตัวอย่างร่างข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างคำรับรองสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม หนังสือรับรองการได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้เอาประกันภัย-สมาชิกสมทบ

  • ตัวอย่างร่างการแจ้งเหตุละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

  • ตัวอย่าง Checklist ที่บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างแบบความยินยอมสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

  • ตัวอย่างการแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95

 • การประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • การประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • รวมประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของ สำนักงาน คปภ. ที่ออกมาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 72/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยไม่เรียบเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 71/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 70/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้เพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 69/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 67/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย

  • การจัดส่งรายงานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม

  • การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย

  • กำหนดแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

  • การเก็บเบี้ยประกันภัย

  • คนกลางประกันภัย

  • การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

  • การร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  • วันหยุดทำการและการเปิดบริการประชาชน

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กก.3/2567 - ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)”

  • แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

  • เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

  • การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 8

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 7

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 6

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 5

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 4

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 3

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 2

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 1

  • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

  • ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยกับ CG Code ใหม่

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

  • การจัดสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 (PPT)

  • การจัดสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 (PDF)

  • หน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัย

  • ร่างแนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  • แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

  • ตัวอย่างสัญญาตัวแทน นายหน้า

  • เอกสารประกอบกฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 (PPT)

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 (PDF)

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  • เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 17 มีนาคม 2559 - ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) (เริ่ม 1 เมษายน 2559)

  • สรุปคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการจัดการค่าสินไหมทดแทน Motor และ Non Motor เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

  • เอกสารสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎหมาย ปปง. สำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันวินาศภัย วันที่ 26 ก.พ. 2557

  • แบบรายงานข้อมูลประกันภัยต่อ

  • เอกสาร เรื่อง Global Reinsurance Guide 2014

  • เอกสารเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

  • เอกสารการสัมมนาเรื่อง โอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัยในประชาคมอาเซียน

 • 10 ประกาศ คำสั่ง ล่าสุด

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ประกาศ คปภ. เรื่อง การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  • ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  • หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

  • กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด)

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2559

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

  • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

  • พระราชกำหนด เเก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (กฎกระทรวง)

  • กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

  • กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2562

  • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  • กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556

  • กฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556

  • กฎกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556

  • Ministerial Regulation Prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence B.E. 2555 (2012)

  • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555

  • กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

  • กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง)

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ของนิติบุคคล

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (1) และ (9)

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่ หรือ การใช้เทคโนโลยีใหม่

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) พ.ศ. 2556

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง เเนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าเเละนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินเเละผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) เเละ (9)

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (แนวทางปฏิบัติที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดทำ)

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (คู่มือ)

  • ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

  • มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ข้อแนะนำของ FATF ฉบับปรับปรุงมิถุนายน 2562)

  • คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

  • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

  • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

  • แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ มาตรา 16 (9)

  • เเนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน

  • คู่มือเเนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรายงานธุรกรรมเเละการจัดให้ลูกค้าเเสดงตน สำหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทประกันวินาศภัย

  • คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับธุรกิจประกันภัย

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย