คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดการสัมมนารับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดการสัมมนารับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

28 เมษายน 2566 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ร่วมกันจัดการ "สัมมนารับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบ Hybrid ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้บริษัทสมาชิกรับทราบ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับภาคธุรกิจ

การสัมมนาในครั้งนี้ นำโดย นายประสิทธิ์ คำเกิด ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-68 นายปิยะ วราอุบล ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบประจำปี 2564-66 ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางลลิตา สุวรรณรัตน์ และ นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร รองประธานฯ ร่วมด้วย นางสวพร สัตตบุศย์ คณะกรรมการฯ

โดยการสัมมนาในวันนี้ เป็นการสรุปภาพรวมของการชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเน้นถึงการเพิ่มเติมข้อมูลในแนวปฏิบัติฯ เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในบทที่ 3 และแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในบทที่ 8 รวมถึงตัวอย่างแผนการดำเนินงานตามข้อกำหนดในแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และในช่วงท้ายของการสัมมนาฯ เป็นการเสวนาร่วมกันถึงการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติฯ ซึ่งจะเป็นรวบรวมประเด็นคำถามและข้อหารือต่าง ๆ ที่บริษัทสมาชิกได้ส่งมาสอบถามก่อนการจัดสัมมนา รวมถึงจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากบริษัทสมาชิกได้มีโอกาสสอบถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ซึ่งงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีผู้แทนจากบริษัทสมาชิกฯ ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยและชมรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จำนวน 50 คน และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 450 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน

ดาวน์โหลด:
- วีดิโอการสัมมนาฯ
- เอกสารประกอบการสัมมนาฯ
- แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)