คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด รุ่นที่ 1

  • เอกสารประชุมชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 71/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่าและกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

  • การประกันภัยสำหรับเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า

  • Presentation การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทางทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าสมาชิกดาวน์โหลด

  • การประชุมชี้แจง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy)

  • เอกสารประกอบการบรรยายของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กิจการควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกับการทำประกันภัย

  • แบบฟอร์มข้อมูลรายนามเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ)

  • แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดฉบับมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน

  • ขอสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดฉบับมาตรฐาน ให้เป็นปัจจุบัน