คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท (D&O)

การสัมมนาเรื่อง การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท (D&O)

28 กันยายน 2565 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดสัมมนาเรื่อง “การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท (D&O)” เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน และกรณีศึกษาสำหรับการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณปริญญา ทัศเกษร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิก จำนวน 380 คน จาก 47 บริษัท เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา และรับชมวิดีโอการสัมมนาย้อนหลัง