คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • สื่อประชาสัมพันธ์ การประกันภัยรถภาคบังคับ สำหรับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว

  • แนวปฏิบัติการการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

  • การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การคืนเบี้ยประกันภัยการทวงถามหนี้

  • คำพิพากษาฎีกา และคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์

  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม

  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_การจัดทำราคากลางรถยนต์

  • สาระสำคัญในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

  • การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย

  • สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โรลอัพ) โครงการรถชนแล้วถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • รายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง)

  • อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.2547 (เล่มแดง)

  • มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เล่มน้ำเงิน)

  • ผลกระทบการปรับเพิ่มความคุ้มครองพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  • ดาวน์โหลดเอกสาร ชนแล้วแยก

  • คู่มือการรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • เอกสารประกอบ แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

 • สัญญาและบันทึกข้อตกลง