คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แนวปฏิบัติการการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

  • แผนงานโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์

  • ตารางอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

  • ประกาศผลรางวัลโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การบังคับคดีแพ่งภาคปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่องสินไหมฉับไว บริษัทมั่นคง ประชาชนมั่นใจ

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 70_2561 ค่าขาดประโยชน์

  • การเสวนาแนวทางปฏิบัติเรื่องการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ... ครั้งที่ 1

  • การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การคืนเบี้ยประกันภัยการทวงถามหนี้

  • เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ (2)

  • Non Life Insurance Landscape Part 1

  • การบรรยาย เรื่อง Cyber Security of Insurance

  • Non Life Insurance Landscape Part 2

  • เอกสารประกอบการยื่นคำทวงหนี้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • เอกสารประกอบเรื่องประกาศและคำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารประกอบเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทนายความ

  • เอกสารประกอบเรื่องการดำเนินข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • เอกสารประกอบเรื่องข้อสังเกตในการดำเนินคดีในชั้นศาล

  • เอกสารประกอบเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ.

  • เอกสารประกอบเรื่องการดำเนินคดีในชั้นศาล (ในมุมมองของทนายประกันภัย)

  • เอกสารประกอบเรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

  • เอกสารประกอบเรื่องกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานกระทำโดยประมาท และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา

  • เอกสารประกอบการชี้แจง e-recovery

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและว่าด้วยประกันภัย

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเรื่องเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

  • ดาวน์โหลดตัวอย่างคำถามการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ

  • ดาวน์โหลดตารางอบรม หลักสูตรกฎหมายสำหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์

  • ดาวน์โหลดแผนงานโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์

  • 5.TGIA IBS Seminar 2018

  • 4.สรุปผลการดำเนินงาน

  • 3.MotorDataIn2018andNext by TID

  • 2.Reference Loss Cost Study Plan 20180713

  • 1.OUTPUT ที่สมาชิกจะได้รับหลังการส่งข้อมูล โดย IPRB

  • กรอบการพิจารณาอัตราค่ารักษาพยาบาล

  • อัตราราคาค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

  • เอกสารประกอบการอบรมอัตราค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) และเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน

  • ประกาศผลรางวัล BSA 2017

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2560 Best Surveyor Award 2017 (BSA)

  • รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • บทสรุปการปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกข้อตกลง 3 ก.พ. 61 ปรับปรุง 29/01/61

  • เอกสารเทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารการใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม

  • เอกสารการใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_การจัดทำราคากลางรถยนต์

  • เอกสารการใช้บริการข้อมูล GIA Motor Service

  • เอกสารผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของการประกันภัยรถยนต์ในอนาคต

  • เอกสารการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์

  • การพิจารณารับประกันภัย รถบรรทุก หัวลาก พ่วง

  • การพิจารณารับประกันภัย รถตู้ บัส โดยสาร

  • การพิจารณารับประกันภัย รถปิคอัพ

  • การพิจารณารับประกันภัย รถเก๋ง 1-5

  • การใช้รหัสรถยนต์ ที่ต้องพิจารณารหัส

  • การใช้รหัสรถยนต์ รถใหญ่

  • การใช้รหัสรถยนต์ รถเล็ก

  • พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและเอกสารแนบท้าย

  • ใบสมัคร BSA 2017

  • แนวข้อสอบ BSA 2017

  • โครงการ BSA 2017

  • กำหนดการ BSA 2017

  • เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

  • ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการประกันภัยเบื้องต้น

  • แผนงานโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2 และตารางอบรมฯ

  • เอกสารเรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารเรื่องภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย

  • เอกสารเรื่องบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย

  • รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม

  • สาระสำคัญในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560-62

  • ตัวอย่างการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. ของ บจ. กลางฯ

  • รายชื่ออู่ซ่อมรถที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประจำปี 2560

  • การสร้างภาชนะบรรจุภัณฑ์

  • ปกภ.ขนส่งวัตถุอันตราย

  • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย

  • การตรวจสอบ ทดสอบ

  • ประกาศ กท.อุตสาหกรรม

  • การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย

  • การขนส่งวัตถุอันตราย

  • สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โรลอัพ) โครงการรถชนแล้วถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง โครงสร้างรถยนต์และความเสียหายต่อเนื่องจากอุบัติเหตุ

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (E-Recovery)

  • ประกาศผลรางวัลโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2559 Best Surveyor Award 2016 (BSA)

  • รายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • เอกสารประกอบการสัมมนาประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2559 เรื่อง การสื่อสารและการบริการเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2559

  • รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ลงนามในสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการแจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น โปลิศ ไอ เลิร์ท ยู (Police I lert U)

  • เอกสาร BSA 2016

  • เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย

  • เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Understanding Motor Insurance Risk

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารประกอบการสัมมนา (ปัญหาทางกฎหมายบางประการในสัญญาประกันภัย)

  • เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ประจำปี 2559

  • ย.63_2559 (เชิญชมรมตรวจ... อบ.7)

  • ย.62_2559 (เชิญบริษัทสมาชิก อบ.7)

  • หนังสือสัญญา และบันทึกข้อตกลง

  • การบรรยายหัวข้อ เจาะลึก บันทึกชดใช้

  • การบรรยายหัวข้อ Knock หรือไม่ ใช้ E-Recovery

  • (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1)

  • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง)

  • อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.2547 (เล่มแดง)

  • มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เล่มน้ำเงิน)

  • ผลกระทบการปรับเพิ่มความคุ้มครองพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  • กระบวนการพิจารณา และการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

  • การใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK)

  • การใช้บริการข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ในระบบ TGIA Motor Service

  • พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ความเสี่ยงภัยที่ควรรู้ และเทคนิคการพิจารณารับประกันภัย

  • เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย

  • เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

  • การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์

  • พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย พ.ศ. 2523

  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

  • บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของคนกลางประกันภัย

  • บทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย คำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1

  • แผนงานโครงการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1 และ ตารางอบรมฯ

  • เอกสารประกอบการชี้แจงร่างกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจอุบัติเหตุ

  • โครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย

  • หนังสือสัญญาและบันทึกข้อตกลงโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง การประเมินราคาเบื้องต้นสำหรับพนักงานสินไหมรถยนต์

  • แนวทางปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย MOU AGL

  • ความท้าทายของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในยุคโลกไร้พรมแดน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร ชนแล้วแยก

  • เอกสารการสัมมนาความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการประกันภัยเบื้องต้น

  • รายนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายสำหรับการประกันภัยรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2558-60

  • เอกสาร บทสรุป การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยซ้ำซ้อน

  • เอกสารประกอบการอบรมทักษะการสื่อสารตาม โครงการ ชนแล้วแยก

  • คู่มือการรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • เอกสารประกอบการชี้แจง โครงการ ชนแล้วแยก

  • การบรรยาย เรื่อง เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนผู้บริหาร

  • เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

  • เอกสารประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัลโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 6

  • เอกสารประกอบ แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

 • สรุปสาระสำคัญด้านกฎหมาย

  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560

  • พระราชบัญติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)