คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • สื่อประชาสัมพันธ์ การประกันภัยรถภาคบังคับ สำหรับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว

  • แนวปฏิบัติการการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

  • การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การคืนเบี้ยประกันภัยการทวงถามหนี้

  • คำพิพากษาฎีกา และคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์

  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม

  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_การจัดทำราคากลางรถยนต์

  • สาระสำคัญในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

  • การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย

  • สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โรลอัพ) โครงการรถชนแล้วถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • รายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง)

  • อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.2547 (เล่มแดง)

  • มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เล่มน้ำเงิน)

  • ผลกระทบการปรับเพิ่มความคุ้มครองพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  • ดาวน์โหลดเอกสาร ชนแล้วแยก

  • คู่มือการรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • เอกสารประกอบ แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

 • สรุปสาระสำคัญด้านกฎหมาย

  • พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

  • พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565

  • พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

  • ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

  • ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดเชียงราย

  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 423)

  • พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2564

  • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564

  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560

  • พระราชบัญติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 (สาระสำคัญ/รายละเอียดอย่างย่อ และกฎหมายหลัก)