คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

28 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว