คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

การสัมมนาการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

03 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง “การไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายประกันภัยรถยนต์ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานประกันภัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผ่านระบบ Zoom Meeting