คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

(จบ) การอบรมหลักสูตร กฎหมายสำหรับบุคลากรฝ่ายกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 4

(จบ) การอบรมหลักสูตร กฎหมายสำหรับบุคลากรฝ่ายกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 4

26 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

      คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดย ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดการอบรมหลักสูตร "กฎหมายสำหรับบุคลากรฝ่ายกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย" รุ่นที่ 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 26 ธันวาคม 2566 (รวมระยะเวลา 7 วัน 42 ชั่วโมง) ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงของวิทยากรผู้ทรงวุฒิไปปรับใช้กับงานได้ทันที

      การอบรมในวันสุดท้ายได้รับเกียรติจากนายอานนท์ วังวสุ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันวินาศภัย และนายอรัญ ศรีว่องไทย ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ และ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมระดมความเห็นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ได้