คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์รุ่นที่ 4

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์รุ่นที่ 4

11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์รุ่นที่ 4
โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์เบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

หัวข้อการอบรม:
1. ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการประกันภัยเบื้องต้น                                         
2. การใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้แก่ ราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK)
3. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
4. อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ขั้นสูง
5. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและเอกสารแนบท้าย และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
6. การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
7. การวิเคราะห์ขั้นสูงและจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์
8. เทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ขั้นสูง (การคำนวณเบี้ยประกันภัย) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินไหมทดแทนและกรณีศึกษา

ค่าสมัคร:
รับจำนวนจำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 คน /ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่งเพิ่มมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท/รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดวันที่อบรม:
ระยะเวลาการอบรม 6 วัน (33 ชั่วโมง)
โดยกำหนดอบรมในวันอังคาร และพฤหัสบดี
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

รับสมัคร:
วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ผ่านทางเว็บไซต์ https://seminar.tgia.org

สถานที่อบรม:
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวชนาทิพย์ ไชสอน โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1212 E-mail: chanatip@tgia.org