คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับชมรมฯ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับบริษัทสมาชิก ให้ที่ประชุมทราบ หัวข้อ Boiler & Its related Standards + Case Study

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับชมรมฯ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับบริษัทสมาชิก ให้ที่ประชุมทราบ หัวข้อ Boiler & Its related Standards + Case Study

23 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับชมรมฯ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับบริษัทสมาชิก ให้ที่ประชุมทราบ หัวข้อ Boiler & Its related Standards + Case Study วิทยากรโดยรศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข และ ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์  (สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย