คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา ปรับพื้น ฟื้นฟู ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ มุ่งสู่ Future Normal

สัมมนา ปรับพื้น ฟื้นฟู ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ มุ่งสู่ Future Normal

22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการสัมมนาเรื่อง ปรับพื้น ฟื้นฟู ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ มุ่งสู่ Future Normal เมื่อวันที่ 22 ธันวามคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัย และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนหรือผู้เกี่ยวข้องด้านประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบอัตโนมัติ (File and Use) รวมถึงแผนการประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ที่มีการเสนอขายในปัจจุบัน และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ (Case Study) เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบการสัมมนาเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนพพร ทองแท้ รองประธานชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และ นางกิติยวดี ขันทะมณี ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทสมาชิก คณะกรรมการฯ และชมรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 266 คน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา