คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเปิดแฟ้มลับสาเหตุการตาย

การสัมมนาเปิดแฟ้มลับสาเหตุการตาย

28 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

      คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดย ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการสัมมนาเรื่อง “เปิดแฟ้มลับสาเหตุการตาย” โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
      ช่วงที่ 1 - การบรรยายหัวข้อ “ทฤษฎีทางนิติเวชศาสตร์และผลการชันสูตร” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ กรรมการสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
      ช่วงที่ 2 - การเสวนาหัวข้อ “สาเหตุการเสียชีวิตกับการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน” วิทยากรโดย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
2) อาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) พลตำรวจตรีนายแพทย์พัฒนา กิจไกรลาศ รองประธานแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันวินาศภัยไทย
      ดำเนินรายการโดย คุณรชต ราชบุตร รองประธานชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

      จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 108 คน จากบริษัทประกันวินาศภัย 40 บริษัท