คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฉ้อฉลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฉ้อฉลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

11 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ
      คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฉ้อฉลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน หรือผู้เกี่ยวข้องด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์การฉ้อฉลประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันภัยสุขภาพ ทั้งในด้านกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบการสัมมนาเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
พันตำรวจเอกปัญญา ชะเอมเทศ อาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายนาวิน ผุดผาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายปิยะ วราอุบล รองประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ และที่ปรึกษาชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และนางจรัญญา พรรณเชษฐ์ รองประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ร่วมในการเสวนา โดยมีนายนพพร ทองแท้ ประธานชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และนายรชฏ ราชบุตร รองประธานชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทสมาชิก คณะกรรมการฯ และชมรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 105 คน เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก