คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

การเสวนา (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบมาตรฐาน (New Health Standard)

การเสวนา (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบมาตรฐาน (New Health Standard)

25 มกราคม 2566 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการเสวนาเรื่อง "(ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบมาตรฐาน (New Health Standard)" เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันภัยสุขภาพตามมาตรฐาน ฉบับใหม่ สำหรับเป็นแนวทางนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการและชมรมฯ และบริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 33 บริษัท ผู้แทนสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และคณะกรรมการและชมรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย