คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

การพิจารณารับประกันภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน (New Health Standard)

การสัมมนาเรื่อง การพิจารณารับประกันภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน (New Health Standard)

31 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

      คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดย ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการสัมมนาเรื่อง "การพิจารณารับประกันภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน (New Health Standard)" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัย หรือผู้เกี่ยวข้องด้านการพิจารณารับประกันภัยได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการพิจารณารับประกันภัย ความแตกต่างของหมวดการประกันภัยฉบับใหม่และเก่า หลักเกณฑ์และเทคนิคในการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาต่ออายุและการบอกล้าง รวมถึงประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบการสัมมนาเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์จิรัสม์ จารุวาทีธนากรณ์ Medical Underwriting Director จาก บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) นายนพพร ทองแท้ ประธานชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นวิทยากร และนางสาวสิริรักษ์ จิตรคำ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีบริษัทสมาชิก คณะกรรมการฯ และชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนารวมจำนวนทั้งสิ้น 233 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา