โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

SELECT * FROM content WHERE contentStatus=1 AND categoryID='15' AND contentID=''

ประวัติ