โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 30-03-2020) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • สรุปการปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Master Table) (Update 30-03-2020)

  • แจ้งอัพเดท Public Key เพื่อให้บริษัทประกันภัยนำส่งตามโครงการ IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย (17-01-2562)

  • รายละเอียดและวิธีการการนำส่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ปกปิดก่อนนำส่งข้อมูล IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec- ปรับปรุง การประกันภัยทรัพย์สิน (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยทะเลและขนส่ง (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยภาคสมัครใจ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แจ้งดาวน์โหลดโปรแกรมในการนำส่งข้อมูล IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ตารางแสดงเขตและระดับความเสี่ยงของเขตการรับประกันภัยอัคคีภัย

  • คู่มือแนวทางการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการนำส่งข้อมูลตามโครงการ IBS (TROUBLE SHOOTING)

  • การนำส่งข้อมูล Conversion ไปยัง สำนักงาน คปภ (Update Version 08-01-2018)

  • คำถาม คำตอบโครงการ IBS และเอกสารวิธีการติดตั้ง CaSecurityCom.dll

  • การใช้งาน Browser Chrome เพื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS

  • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (บริษัทประกันภัย) ตามโครงการระบบฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (IBS)

  • คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับระบบ IBS

  • คำสั่ง คปภ. ที่ 12-2560 เรื่องให้บริษัทยื่นรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MI_A01 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template AH_A01 ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MR_A01 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MV_A01 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MC_A01 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template FI_A01 ประกันอัคคีภัย (Update 29-07-2016)

  • Conversion Spec- ปรับปรุง การประกันภัยทรัพย์สิน (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยภาคสมัครใจ (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

  • เอกสารประกอบสัมมนา CEO Focus Group : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System: IBS)

  • หนังสือที่ สช. 74/2559 เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการทดสอบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System) ตามโครงการ Insurance Bureau System

  • หนังสือที่ สช. 40/2559 เรื่อง ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยร่วมทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System)

  • หนังสือที่ 1240/ว1 เรื่อง ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยร่วมทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยเบ็ดเตล็ด)

  • เอกสารคู่มือ Conversion สำหรับโครงการ IBS

  • เอกสารประกอบการประชุม IBS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

  • เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Non-Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารรายงานสถิติ สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารการตรวจสอบการนำส่ง สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารโครงสร้างข้อมูล IBS สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารอบรมระบบ IBS ของโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารโครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 1 ธันวาคม 2558

  • ประเด็นถามตอบจากการสัมมนาวันที่ 8 กันยายน 2558

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 8 กันยายน 2558)

  • คู่มือการติดตั้ง Public Key

  • Public Key และคู่มือการติดตั้ง CaSecurityCom

  • เอกสารแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัย (6 แบบ)

  • Presentation การประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการ IBS วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ดจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยทรัพย์สินจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่งจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การเตรียมงานสำหรับการใช้ระบบ IBS

  • Presentation สัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (IBS) วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

  • สรุปคำถามโครงการ INSURANCE BUREAU PROJECT

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สิน

  • เอกสารการนำเสนอประกอบการประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (รวมทุกเอกสาร)

  • เอกสารการนำเสนอกระบวนการนำส่งข้อมูล

  • เอกสารการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สิน

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)

  • หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)