คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา สาระสำคัญในการพิจารณาการประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)

สัมมนา สาระสำคัญในการพิจารณาการประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)

14 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนา เรื่อง สาระสำคัญในการพิจารณาการประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัยที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้รับความรู้ เพิ่มความเข้าใจ และทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเรือและวิธีการตรวจสอบ เงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ซึ่งเกี่ยวข้องกันทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน โดยมีนายณรงค์เดช ดีสิน ผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) และนายสาธิต บุญสิริพิพัฒน์ ทนายความอาวุโส ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยดังกล่าว เป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 35 บริษัท และผู้แทนสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 214 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย