คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สาระสำคัญในการพิจารณาการประกันภัยตัวเรือ

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การจัดการและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  • โครงการและตารางอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2

  • ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2563

  • แผนงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2563

  • การสัมมนาเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

  • คปภ. 30 แจ้งผลการอนุมัติกธ.ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

  • ขอรับความเห็นชอบแบบข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Marine Cargo

  • เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ

  • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010

  • ข้อตกลงเงื่อนไขการขนส่ง Incoterms 2010

  • เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง How to underwrite for the beginner-การสำรวจความเสียหายสำหรับสินค้าเทกอง

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง How to underwrite for the beginner

  • ทล.42/2558 เรื่อง การยื่นขอรับการพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ

  • ข้อมูลรายนามเจ้าหน้าที่ด้านประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • (ร่าง) หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับใช้ในการประชาพิจารณ์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

  • (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับใช้ในการประชาพิจารณ์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

  • แจ้งผลการพิจารณา แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 1 - แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาอังกฤษ และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาไทย

  • ทล.35/2557 เรื่อง แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายฯ แบบ ขส.3 แบบ ขส.4 (ฉบับภาษาอังกฤษ) และ แบบ ขส.4 (ฉบับภาษาไทย)

  • ทล.24/2557 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบขส.1 - แบบ ขส.3)

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย แบบ ขส.3

  • เอกสาร - ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา ท่าเรือสีหนุวิลล์และท่าเรือกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา

 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

  • เเบบฟอร์ม รายนามเจ้าหน้าที่ประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์ ประจำปี 2556-2558