คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ ฉบับมาตรฐาน (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.016 – MC.020)) จำนวน 5 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความ ข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.010 – MC.015)) 6 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้าย TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE, (TERRORISM) 2009 TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT และ SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน 7 แบบ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานทางทะเลฯ 10 ฉบับ

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความข้อยกเว้นความคุ้มครองภัยทางไซเบอร์(MARINE CYBER EXCLUSION) และ เอกสารแนบท้ายภัยทางไซเบอร์ (MARINE CYBER ENDORSEMENT) ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สำหรับ 9 กรมธรรม์ประกันภัย

  • แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endosement) และข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endosement) - แบบที่ 1- แบบที่ 5

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง ตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (Form LSP.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย (ภาษาอังกฤษ)

  • แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endosement) และข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endosement) - LMA 5391,5395

  • แบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ (STANDARD SPECIAL CLAUSE) 9 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  • แบบและข้อความข้อกำหนด MARINE CYBER EXCLUSION และ MARINE CYBER ENDORSEMENT

  • แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 25 แบบ

  • marine hull policy และ hull clause

  • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาอังกฤษ)

  • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาไทย)

  • กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาไทย)

  • กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาอังกฤษ)

  • กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาไทย)

  • กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาอังกฤษ)

  • แบบและข้อความ Institute Cargo Clauses 14 แบบ (File and Use)

  • แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 30 แบบ

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (แบบ ลจ.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย

 • สรุปสาระสำคัญ

 • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทางการทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดทำคำแปลตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ (Update 16/7/61)

 • เอกสารแนบท้าย