คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) สำหรับผู้นำเข้าส่งออก

หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) สำหรับผู้นำเข้าส่งออก

10 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เป็นวิทยากรการอบรมหัวข้อ "หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) สำหรับผู้นำเข้าส่งออก" ให้กับสมาชิกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting