คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Insurance, P&I Club)

การสัมมนาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Insurance, P&I Club)

15 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Insurance, P&I Club) ให้กับบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) ได้เพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัย P&I ทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายการพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านการประกันภัยดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยมีรายนามดังนี้  

วิทยากร 
1. Mr. David Griffiths - Regional Head of Underwriting (Singapore)
2. Mr. Julien Rabeux - Head of Claims (Singapore)
    West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A.

ผู้สรุปสาระสำคัญ (ภาษาไทย)
นายมัยสิทธิ์ ลิ่มเจริญกิจ ผู้จัดการ บจ. ทรานสปอร์ต แอนด์ เคลม คอนซัลแตนส์

ผู้ดำเนินรายการ
นายจุฑาธวัช เพ็งศรี คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ซึ่งการสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 25 บริษัท คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย