คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ สินค้าผลไม้ส่งออก

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ สินค้าผลไม้ส่งออก

21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

      คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดย ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ กำหนดจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ สินค้าผลไม้ส่งออก ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 (2 วัน 1 คืน) ณ จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงภัยของสินค้าการจัดการการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาใช้กรมธรรม์ประกันภัย การกำหนดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่เหมาะสม
      2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์จากสถานที่จริง อาทิ วิธีการคัดเลือกสินค้าการบรรจุหีบห่อ การจัดการสินค้าเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การส่งออกสินค้า ร่วมกับผู้แทนหอการค้าจังหวัด
      3. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในเรื่องการหาแนวทางจัดการสินไหมทดแทนของสินค้า
      4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ
      5. เพื่อสร้างเครือข่ายการพบปะระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวนไม่เกิน 65 ท่าน)
      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง ระดับปฏิบัติการ ของบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) บริษัทละ 1 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รูปแบบการจัด
      1. เยี่ยมชมขั้นตอนการจัดการโลจิสติกส์สินค้าผลไม้ส่งออก อาทิ วิธีการคัดเลือกสินค้า การบรรจุหีบห่อ การจัดการสินค้าเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมอุณหภูมิ ณ บริษัท เกาฟง จำกัด (สมาคมนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรไทย-จีน)
      2. Workshop ระดมสมอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประกันภัยสินค้า และกลุ่มประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยชมรมฯ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดการทำกิจกรรม
      3. รับฟังการบรรยายสถานการณ์การส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย โดยได้รับเกียรติจากประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรม รัตนปุระ บีช รีสอร์ท
      4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการประกันภัย
โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1208 หรือ 1203