คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลกระทบของการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ที่มีต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์

ผลกระทบของการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ที่มีต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์

22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายเรื่อง
“ผลกระทบของการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ที่มีต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์”

นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ นำคณะกรรมการฯ
ชมรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ต้อนรับนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง
“ผลกระทบของการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ที่มีต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์”

ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับหลักการ ESG (Environment, Social
and Governance) เป็นอย่างมาก
โดยในด้านสิ่งแวดล้อมหลายประเทศได้มีการผลักดันนโยบายหรือกฎหมายที่จะลดหรือจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเ
รือนกระจก (Greenhouse Gas) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และในด้านการลงทุน
ผู้ลงทุนก็ให้ความสำคัญการลงทุนที่เกี่ยวกับข้อง ESG เพิ่มขึ้น ดังนั้น
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จึงได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายเรื่อง
“ผลกระทบของการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ที่มีต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์”
เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
เพื่อจุดประกายความคิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะกรรมการฯ และชมรมฯ
ซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากบริษัทสมาชิก จำนวน 11 บริษัท สำนักงาน คปภ. และสมาคมฯ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (Board
Room) ชั้น 7 สมาคมฯ