คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา Solar Energy เพื่อการรับประกันภัย

การสัมมนา Solar Energy เพื่อการรับประกันภัย

21 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

      คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน โดย ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดการสัมมนาเรื่อง “Solar Energy เพื่อการรับประกันภัย” โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
      1. สัมมนาเชิงเทคนิคเรื่อง “Solar Energy” วิทยากรโดย นายวสันต์ จันทร์หน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ ซีเลคชั่น จำกัด
      2. เสวนา “Solar Energy เพื่อการรับประกันภัย” วิทยากรโดย ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย และชมรมสินไหมทดแทน
      จัดการสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 119 คน จาก 36 บริษัท
ประกันวินาศภัย