กิจกรรมส่วนกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  กิจกรรมส่วนกลาง

 • เอกสารการอบรมหลักสูตร CCPR รุ่นที่ 22

  • (6 ต.ค. 61) คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา - ภาพรวมธุรกิจประกันภัยและทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทัล

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ข่าว MOU การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล

  • Press Release - เปิดเวทีโชว์ไอเดียคลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”.

  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (HR Transformation in The Digital Era โดย GO-UP.work)

  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (THAI NON-LIFE INSURANCE LANDSCAPE โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา)

  • Presentation ประกอบงานแถลงข่าวสมาคมประกันวินาศภัยไทย 2560-61

  • กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของสโมสรสมาชิกประกันภัย ประจำปี 2561-62

  • Presentation ประกอบงาน CEO Focus Group (ภาคพิเศษ) เสวานากับรอมแพง จากบุพเพสันนิวาส สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 27 เมษายน 2561

  • Presentation ประกอบงาน CEO Breakfast and Lunch Talk 2018 วันที่ 7 มีนาคม 2561

  • Non-Life Insurance Landscape in Thailand (14-02-2018)

  • เอกสารประกอบการบรรยาย ในงาน InsurTech Ignite Hackathon เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • เอกสารการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • CEO Focus Group ครั้งที่ 4/2560-2561 เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการปกครอง - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ฉบับมาตรฐาน

  • เอกสารประกอบการสัมมนา Cyber Threat and Insurance โดย Mr. Gerard Roy Sharma เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทรัพย์สิน

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยรถยนต์

  • ข่าวประกันภัยร่วมใจ นำจิตอาสาพร้อมรถโมบายออกขายข้าวช่วยชาวนา

  • ข้อควรปฏิบัติในกรณีรถยนต์ถูกน้ำท่วม

  • รายชื่ออู่ซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  • CEO Lunch Talk 2017: Strategic Direction of Thai Insurance Industry (11/01/2017)

  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (Presentation)

  • ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและสถิติการยื่นคำเสนอข้อพิพาท

  • การประชุมผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อรับฟังแผนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย (Executive Briefing)

  • เอกสารประกอบการประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 41 (AIC 2015) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2558

  • แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  • ไฟล์เอกสารประกอบการแถลงข่าว “การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554”

 • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

  • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 • ทั่วไป