โครงการประกันภัยพืชผล

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563

03 พฤศจิกายน 2563 โครงการประกันภัยพืชผล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในลักษณะการสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในปี 2563 กำหนดจัดขึ้น 5 จังหวัด ได้แก่

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Siva Grand Ballroom โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง