โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมการเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

ประชุมการเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

23 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

คณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย จัดประชุมบริษัทสมาชิกประกันวินาศภัยเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงและรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ กับบริษัทประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุม:
- Presentation การประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการ IBS วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
- การจัดเตรียมข้อมูลระบบสำหรับขั้นตอนการส่งข้อมูล (Excel Template และ XSD)
- Public Key และคู่มือการติดตั้ง CaSecurityCom
- เอกสารแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัย (6 แบบ)