โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย

ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย

07 พฤษภาคม 2558 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2558