โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

08 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. และสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) จัดประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อทำความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานการประกันภัย (Insurance Bureau System) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 8 กันยายน 2558