โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งปิดการทดสอบการนำส่งข้อมูล Industry Wide Test (IWT) โครงการ Insurance Bureau System

แจ้งปิดการทดสอบการนำส่งข้อมูล Industry Wide Test (IWT) โครงการ Insurance Bureau System

03 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ขอความร่วมมือบริษัทประกันวินาศภัยทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลการประกันภัยในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 และได้มีการขยายเวลาการทดสอบจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอแจ้งปิดระบบการทดสอบการนำส่งข้อมูลชั่วคราว เพื่อปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมให้รองรับการนำส่งข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีการเปิดให้ทดสอบระบบใหม่อีกครั้ง สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งปิดการทดสอบการนำส่งข้อมูลฯ