วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก มารู้จักกับประกันวินาศภัย

ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ซึ่งดำเนินกิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต เนื่องจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าการประกันวินาศภัยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น การประกันภัยรถยนต์ใช้อยู่ทุกวัน การประกันภัยบ้านอยู่อาศัยและทรัพย์สินต่าง ๆ จากเพลิงไหม้ การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยสุขภาพ การประกันการก่อสร้าง การประกันภัยการขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประกันวินาศภัยที่จะเห็นได้ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น
 
ชมรมฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากที่ได้มีสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการประกันวินาศภัยแล้วนั้น ยังเปิดมุมมองให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย ได้ทำความเข้าใจและรู้จักธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้มีทางเลือกในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในบริษัทประกันวินาศภัยอีกด้วย
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันหรือเทียบเท่าโดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
2. มีความยินดีและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น
3. ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน
 
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องการประกันวินาศภัย
2. เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษามีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัย
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก
4. เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางการมีงานทำ โดยนิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและมีทางเลือกในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น 
 
เนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิก:
ผู้ส่งผลงานสามารถสร้างภาพอินโฟกราฟิกพร้อมข้อมูลหรือเนื้อหาที่ให้ความรู้โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “การประกันวินาศภัย” ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- การประกันวินาศภัยคืออะไร
- การประกันอัคคีภัย
- การประกันภัยรถยนต์
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกในการให้ความรู้เบื้องต้นการประกันภัยในหัวข้อที่เลือกโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักกับการประกันวินาศภัยว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
 
กติกาการสมัคร:
1. ออกแบบผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ Infographic โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก “มารู้จักกับประกันวินาศภัย” ในหัวข้อที่เลือก
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน
     2.1 ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใด ๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
     2.2 ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผู้ส่งผลงานเองและไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
3. บันทึกผลงานเป็นไฟล์ .jpg และ .Ai ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (ขนาด A3) ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
4. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
6. ขณะส่งผลงานผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นตกเป็นของสมาคมประกันวินาศภัยไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นกรณีไป
8. การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 
วิธีการสมัครและการเข้าร่วมกิจกรรม:
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ google form ที่ https://forms.gle/Mw1wYYw5KeYy5oyq9 หรือ Scan QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
2. หลังจากสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยได้รับลิงก์เข้าร่วมสัมมนาจากเจ้าหน้าที่โครงการ
 
เวลา หัวข้อการสัมมนา:
14.00-15.30 น. มารู้จักกับประกันวินาศภัย
โดย คุณเสริมสุข คิดเจริญสุข และ คุณกิตติพศ ภัคมงคล
15.30-16.30 น. เทคนิคออกแบบสื่อและสร้างอินโฟกราฟิก
โดย อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
การส่งผลงาน:
1. อัปโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi บนเว็บไซต์ฝากไฟล์ที่น่าเชื่อถือ เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox
2. ภายหลังจากอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยให้แชร์ลิงก์ที่อยู่ของงานที่จะส่งประกวดพร้อมระบุชื่อสกุลเจ้าของผลงานตามที่ได้สมัครไว้ มาที่ email: sorada@tgia.org / preeyaphan@tgia.org
โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
 
เกณฑ์การตัดสิน:
คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงานที่ส่งไฟล์มาถูกต้องและครบตามที่กำหนด โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใน 4 ประเด็นหลัก รวม 100 คะแนน ดังนี้
1. การใช้ข้อมูล ความถูกต้อง และความสอดคล้องของเนื้อหา 40 คะแนน
2. การใช้ภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 20 คะแนน
3. การออกแบบการสื่อสาร การวางองค์ประกอบมีความสวยงาม ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 20 คะแนน
4. การนำเสนอมีความทันสมัย โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร 20 คะแนน
 
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 มีนาคม 2565 ทาง www.tgia.org
 
ทุนการศึกษาที่จะได้รับ:
-  รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท และประกาศนียบัตร
-  รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 25,000 บาท และประกาศนียบัตร
-  รางวัลที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 16,000 บาท และประกาศนียบัตร
-  รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
-  ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
 
หมายเหตุ
- ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยจะถูกมอบให้แก่สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้น และจะถูกนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของชมรมฯ ในโอกาสต่อไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และรายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่
 
*** เลื่อนประกาศผลการแข่งขัน โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย" รายละเอียดคลิกที่นี่ ***