วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การอบรมหัวข้อ “PDPA for PR 2022”

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมรูปแบบ Virtual Training หัวข้อ “PDPA for PR 2022” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมและผลกระทบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ได้ทราบถึงหลักในการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงานบริษัท บุคคลอื่นและประชาชนทั่วไป รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากเนื้อหาของการทำประชาสัมพันธ์ในมุมมองของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการทำประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และสามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาในกรณีกระทำความผิดได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอการอบรมย้อนหลัง