วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

อบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 1

          คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 1 โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด นำโดย นายสุทีม ภัทรมาลัย กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นวิทยากรการอบรมตลอดหลักสูตร จัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2566 จำนวน 5 วัน อบรมวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
          อบรมครั้งที่ 1: เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
          อบรมครั้งที่ 2: เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
          อบรมครั้งที่ 3: เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
          อบรมครั้งที่ 4: เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
          อบรมครั้งที่ 5: เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 

          สำหรับพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน กล่าวเปิดการอบรม และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมี นายสุทีม ภัทรมาลัย เป็นผู้มอบวุฒิบัตรการอบรม ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย