วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

อบรมหลักสูตร Insurance Professionalism & Self-Empowering Program หัวข้อ Negotiation and Persuasion

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรมหัวข้อ “Negotiation and Persuasion” ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ  Mindset ที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง / การเตรียมตัวและการวางแผน / ศิลปะการสื่อสารโน้มน้าวใจในการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ และการปิดการเจรจาและการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของหลักสูตร Insurance Professionalism & Self-Empowering Program ยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย