วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเข้าใจทฤษฎีบทด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติภารกิจทางไซเบอร์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกทักษะ และส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจด้านสงครามไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการให้ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จำนวน 3 วัน ประกอบด้วย
- วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
-วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ช่วงที่ 2 การแข่งขันการป้องกันทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์   จำนวน 1 วัน
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
โดยเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (ตลอดทั้ง 4 วัน) ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทศพล ศรีสังข์ โทรศัพท์: 0-2108-8399 ต่อ 1104 หรือ E-mail: osapon@tgia.org