วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 14

      สโมสรสมาชิกประกันภัย ได้จัดการแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 14 ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามแบดมินตัน 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 52 ทีม แบ่งออกเป็น จากบริษัทสมาชิก จำนวน 49 ทีม และจากสำนักงาน คปภ. จำนวน 3 ทีม ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ประเภททีมชายคู่ 
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
      นายชัชวาลย์ เสพศิริสุข และ นายธเนศ โตเจริญบดี 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
      นายชิดชัย เชื่อมจิต และ นายศุภกิตต์ รื่นรมย์ 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
      นายศวรรยาธิเบศร์ เสวันนา และ นายสิริพงษ์ ดาวเจริญพร 

ประเภททีมหญิงคู่ 
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทีม 1)
      นางสาวจุฑาทิพ อ่อนสี และ นางสาวนพวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทีม 2)  
      นางสาวจันทรา แซ่ลี้ และ นางสาวอรอุมา มียิ่ง 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทีม 1)
      นางสาวสมฤทัย กุลภควา และ นางสาวปนัดดา ไชยเดชะ 

ประเภททีมคู่ผสม 
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
      นายสรวิศ เทียนสว่าง และ นางสาวอริสรา เทียนสว่าง 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทีม 1)
      นายสันติ วัชราปกรณ์ และ นางสาวรัตนวลี เพ็ชร์พลอย 

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทีม 2)
      นายธีระชัย แพเพิ่มสิน และ นางสาวสุภาวดี บางเจริญพรพงศ์ 

ประเภททีมอาวุโส 
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)    
      นายปริวัฒน์ ขำสกล และ นายวชิรเมธว์ จงพิพัฒน์ชัยพร 

      รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
      นายสุชาติ อมรเวชกุล และ นายไพโรจน์ ผลไพบูลย์