วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การอบรมหลักสูตร Insurance Professionalism & Self-Empowering Program (IPSP) รุ่นที่ 2

      คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย กําหนดจัดการอบรมหลักสูตร “Insurance Professionalism & Self-Empowering Program รุ่นที่ 2” ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ให้กับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปของบริษัทสมาชิก โดยมุ่งเน้นผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในฐานะผู้แทนขององค์กรหรือของภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคลากรในธุรกิจประกันภัย  

      คณะกรรมการฯ ขอเชิญชวนบริษัทสมาชิกส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม บริษัทละ 1 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมเพียงจํานวน 25 ท่าน สามารถสมัครโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้เพื่อกรอกรายละเอียด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1103-1105