วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การสัมมนา เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย การรับมือและการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cybersecurity, Cyber Resilience & Cyber Risk Management Awareness Training)

      คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์” (Cybersecurity, Cyber Resilience & Cyber Risk Management Awareness Training) 

วัตถุประสงค์
      - เพื่อให้เข้าใจบทบาทของการบริหารความเสี่ยงและจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
      - สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
      - เข้าใจมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย

วิทยากร 
      ดร.ปริญญา หอมเอนก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ในด้านการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 

วัน เวลา รูปแบบ
      - วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
      - เวลา 09.00-16.30 น.
      - รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

      จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานบริหารและจัดการความเสี่ยงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ จำนวนไม่เกิน 7 คน/บริษัท เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/Seminar/Register/4635 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 โดยสมาคมฯ จะส่งลิงก์เข้าร่วมการสัมมนาฯ ไปยังอีเมลของผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการสัมมนาฯ 1 วัน