วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ คปภ.

และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 4 ท่าน ได้แก่ นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

นายอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ นางสาวชญานิน เกิดผลงาม รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา และ นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ในโอกาสนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้การสนับสนุน สำนักงาน คปภ.

เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.