วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนาม MOU กับ GISTDA

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 2 ร่วมกับ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เพื่อขยายขอบเขตการประเมินความเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทุกลุ่มน้ำและทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนการรับประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมได้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย