วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยสุขภาพ หัวข้อ อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล (The Future of Health Insurance in Digital Aged)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประกันภัยสุขภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตสำหรับกลุ่มผู้เอาประกันภัยทุกวัย และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศกับผู้บริหารของบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 183 ท่าน โดยนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “อนาคตประกันสุขภาพไทยในยุคดิจิทัล”

ดาวน์โหลด Presentation ประกอบการสัมมนา