วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

TGIA Chief Delegate จากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม EAIC Executive Board Meeting 2022

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะ TGIA Chief Delegate จากประเทศไทย พร้อมด้วย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโสสายงานวิชาการ และนางสาวนฤมล ดอกพิกุล ผู้จัดการ ฝ่ายวิชาการทั่วไป เป็นผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมประชุม EAIC Executive Board Meeting 2022 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จัดโดย Seoul Organizing Committee (SOC) โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ คือ การพิจารณาเตรียมจัดงานครบรอบ 60 ปีของ EAIC ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักประกอบไปด้วย The Foundation for the Advancement of Life & Insurance Around the world (FALIA), Philippine Insurers and Reinsurers Association (PIRA), Insurance Institute for Asia and the Pacific (IIAP) และ Seoul Organizing Committee (SOC) โดยกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงเดือนกันยายน หรือตุลาคม 2565 ซึ่งภายในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ งานสัมมนา การจัดทำสื่อรวบรวมประวัติศาสตร์และกิจกรรมของ EAIC รวมถึงกิจกรรมเพื่อสมาชิกในภาพรวม ฯลฯ ในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้ Asia Insurance Review (AIR) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะได้จัดทำข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป


ทั้งนี้ EAIC ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติขนาดใหญ่ของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยตรง บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทนายหน้าประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านการประกันภัยในภาคธุรกิจประกันภัยทั่วโลก ได้รวมตัวกันในทุก ๆ 2 ปี ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,200 คน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยใหม่ ๆ ระหว่างกัน อีกทั้ง EAIC ยังถือเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1962 (พ.ศ. 2505) ปัจจุบัน EAIC มีสมาชิกที่ใช้ชื่อตามที่ตั้งของเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ซึ่งได้แก่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน กรุงเทพมหานคร ฮ่องกง กรุงจาการ์ตา กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเก๊า กรุงมะนิลา กรุงพนมเปญ กรุงโซล สิงคโปร์ กรุงไทเป และกรุงโตเกียว โดยสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานทุก 2 ปี และในปี 2565 นี้เป็นการฉลองครบ 6 ทศวรรษ หรือ ครบรอบ 60 ปี ของ EAIC