วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Center Activities

 • 22 jan 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ เวลา 10.00 - 12.00 น. ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 20 jan 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 18 jan 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์หอสมุดชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

   

 • 17 jan 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207, C208 อาคาร ไอซีไอที มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 • 15 jan 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย