วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทกลางฯ ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการ

01 พฤศจิกายน 2564 ทั่วไป

ด้วยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มายัง คุณชนัน นิธิธรรมวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทางอีเมลที่ chanann@rvp.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามสถานะการส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่ 08 1638 3067 หรือ 0 2100 9191 ต่อ 5222

- ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัคร