วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ อาคารของสมาคมฯ ถนนสุขุมวิท 64/1 ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติตัวในขณะเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานสถานีดับเพลิงพระโขนงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว