วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการประกันภัยรถยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดการสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการประกันภัยรถยนต์" โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและด้านการประกันภัยรถยนต์มาร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี / ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์  สำนักงาน คปภ. นายอรัญ ศรีว่องไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ นายปิยะ วราอุบล ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ นางลลิตา สุวรรณรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร รองประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ และนางสาวอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผ่านระบบ Zoom Meeting

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา และรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ที่:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ba4k84sPQADJF9zPnF_0xKoQKVufuCto?usp=sharing