วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเรื่อง SMS ที่ส่งถึงเกษตรกร ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ประกันภัยข้าวนาปี และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับข้อความนี้ ไม่ต้องตกใจ!

สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจัดส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเกษตรกร ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ประกันภัยข้าวนาปี และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เพื่อแจ้งให้เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับ และได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก

ผู้ส่งข้อความชื่อ: TGIACrop
เนื้อหา: 
"คุณได้รับการประกันภัยข้าวนาปีฟรีจากภาครัฐ และ ธ.ก.ส. สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย rice.tgia.org หรือแอปฯ ธ.ก.ส. BAAC INSURE ดาวน์โหลดที่ onelink.to/ptv5am"

และ
"คุณได้รับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีจากภาครัฐ และ ธ.ก.ส. สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย maize.tgia.org หรือแอปฯ ธ.ก.ส. BAAC INSURE ดาวน์โหลดที่ onelink.to/ptv5am"