วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย

          คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการฉ้อฉลประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบัน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเหตุที่เกิดขึ้นจริง และวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจัดสัมมนาขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1: เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
​          ครั้งที่ 2: เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น